Vùng AlsaceGURTLERHOFT : Nhà hàng truyền thống (Strasbourg)
GURTLERHOFT : Nhà hàng truyền thống (Strasbourg)