วีซ่า


สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศในยุโรปเลยก็คือวีซ่า โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะถือวีซ่าท่องเที่ยว Type C ที่อนุญาตให้คุณอาศัยอยู่ในประเทศในยุโรปหรือ Schengen (เชงเก้น) ได้ครั้งละ 90 วัน 

 

ใครที่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นบ้าง?

ทุกคนที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในประเทศในเชงเก้นไม่เกิน 90 วันและไม่ได้ถือวีซ่าเชงเก้นระยะยาวหรือ Residence Permit ของประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรป

 

วีซ่า TYPE C คืออะไร?

วีซ่า Type C คือวีซ่าท่องเที่ยวหรือระยะสั้น ที่ออกโดยสถานทูตของประเทศในยุโรป ที่จะอนุญาตให้คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศเชงเก้นได้อย่างถูกกฏหมายตามระยะเวลาที่กำหนด ในบางกรณี วีซ่าท่องเที่ยวอาจจะอนุญาตให้คุณเดินทางเข้าไปได้เพียงประเทศที่ขออนุญาตและอีกหนึ่งประเทศเท่านั้น และวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นนั้นไม่อนุญาตให้คุณอาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้นเกิน 90 วัน ต่างจากวีซ่าระยะยาวที่สามารถอาศัยอยู่ได้เป็นเวลานาน

 

เหตุผลในการเดินทาง

วีซ่าท่องเที่ยวสามารถออกได้สำหรับ:

 • เดินทางไปท่องเที่ยว

 • เดินทางไปทำธุรกิจ

 • เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว

 • เดินทางไปอบรมหรือฝึกงานระยะสั้น

 • เดินทางเพื่อไปทำงาน (อย่างเช่นศิลปิน, นักกีฬา, นางแบบ และอื่นๆ)

   

ระยะเวลาที่กำหนด

วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น มักจะอนุญาตให้คุณอาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วันใน 180 วัน 

แต่โดยทั่วไปแล้ว 90 วันใน 180 วันหมายความว่าใน 180 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศเชงเก้น คุณสามารถอาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้นได้นาน 90 วันติดต่อกันหรือเดินทางเข้าออกประเทศโดยนับรวมเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้นทั้งหมดไม่เกิน 90 วันภายใน 180 วันนั้น เมื่อครบกำหนด 90 วัน คุณจำเป็นต้องเดินทางออกจากประเทศเชงเก้นและรอให้ครบกำหนด 180 วันนับจากวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศ จึงจะสามารถเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นได้อีกครั้ง

บางครั้ง คุณอาจจะได้วีซ่าแบบ Single Entry ที่สามารถเข้าและออกประเทศได้เพียงครั้งเดียวภายใน 30 วันหรือ Multiple Entry ที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศกี่ครั้งก็ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาที่ได้จากวีซ่าท่องเที่ยวจะอยู่ที่ระหว่าง 3 เดือนถึง 5 ปี แต่ก็มีในบางกรณีที่วีซ่าท่องเที่ยวให้มาตามจำนวนวันที่เดินทาง

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการเดินทาง แต่โดยปกติแล้ว เอกสารที่จะต้องเตรียมไปมีดังนี้

 • แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 • รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องเห็นใบหน้า 80% เห็นคิ้วและใบหูชัดเจน ไม่สวมเครื่องประดับ แว่นตา หรือหมวก

 • พาสปอร์ตตัวจริง สำเนาหน้าพาสปอร์ต และสำเนาหน้าที่มีตราประทับทุกหน้า พาสปอร์ตจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า พาสปอร์ตจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และถ้าหากมีพาสปอร์ตเก่าให้แนบไปด้วย

 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 • หลักฐานการจองที่พักตลอดทั้งทริป

 • หลักฐานประกันชีวิตการเดินทาง

 • จดหมายแนบกล่าวถึงเหตุผลที่ต้องการจะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆและแผนการเดินทาง

 • หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัท หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนนักศึกษาออกโดยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ใบจดทะเบียนการค้าหรือใบจดทะเทียนบริษัท พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน

 

แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า

แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันออกเดินทาง โดยต้องการจะเดินทางไปที่ประเทศไหนให้ยื่นแบบฟอร์มคำร้องไปยังสถานทูตของประเทศนั้น ในกรณีที่เดินทางไปหลายประเทศ ให้ยื่นคำร้องไปที่สถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปอาศัยอยู่นานที่สุด ยกตัวอย่างเช่น จะเดินทางไปประเทศเยอรมันเป็นเวลา 1 สัปดาห์และประเทศสเปนอีก 1 เดือน ให้ทำการยื่นคำร้องไปยังสถานทูตประเทศสเปน